SKPOS®

Slovenská priestorová
observačná služba

Monitoring kvality

GKÚ Bratislava sa zaväzuje poskytovať kvalitné a moderné služby pre používateľov využívajúcich prijímače GNSS na prácu v národných geodetických referenčných systémoch. Tento záväzok je realizovaný prostredníctvom prevádzky SKPOS®, ktorá umožňuje pracovať on-line alebo dodatočne v záväzných geodetických referenčných systémoch ETRS89 a S-JTSK (v realizácii JTSK03). Pre tieto skutočnosti je nutné vykonávať nepretržitý monitoring kvality služby. Monitoring služby SKPOS® je v súčasnosti vykonávaný v troch úrovniach a to:

Monitoring zabezpečený riadiacim softvérom služby

Je zabezpečené nepretržité sledovanie integrity siete a vykonávanie monitorovania jednotlivých súčastí ako:

Analýza časových radov permanentných staníc SKPOS®

Časové rady sú vytvárané z topocentrických súradníc staníc SKPOS® získaných spracovaním permanentných observácii GNSS vedeckým softvérom. Vyhotovené časové rady poskytujú skutočný náhľad na chod resp. správanie sa stanice a v prípade pevného spojenia antén s podložím aj cenné informácie o geokinematike regiónu, v ktorom sa nachádzajú.

Časové rady

Posledne prezentované závery a výsledky z analýz časových radov staníc SKPOS® konštatovali, že umiestnenie a stabilizácia staníc sú zvolené správne a napriek niekoľkým odhaleným zisteniam týkajúcich sa skokového, alebo anomálneho správania sa niektorých staníc (pozn. hodnoty na úrovni milimetrov), sú ich stabilizácie plne vyhovujúce primárnemu účelu služby, ktorou je zabezpečovanie referenčného rámca pre vybrané geodetické činnosti a pre práce v katastri nehnuteľnosti.

Monitoring kvality sieťového riešenia

Je zabezpečený, pomocou na GKÚ Bratislava vytvorenej aplikácie. Monitorovanie sieťového riešenia je založené na virtuálnom princípe a využíva open source program RTKNAVI, ktorý je súčasťou softvérového balíčka RTKLIB. Ten spracováva základnice tvorené vygenerovanou virtuálnou referenčnou stanicou (VRS) z SKPOS® (reprezentuje meranie virtuálnej monitorovacej stanice v teréne) a zvolenou, spravidla najbližšou, skutočnou referenčnou stanicou SKPOS®.

Monitoring kvality sieťového riešenia

Kritériami posudzovania kvality sieťového riešenia sú odchýlky získané zo súradnicových rozdielov medzi vypočítanými a známymi polohami použitých permanentných staníc SKPOS®.

Grafické znázornenie odchýlok

Monitoring kvality sieťového riešenia | desktopová verzia
http://monitoringskpos.gku.sk

Monitoring kvality sieťového riešenia | mobilná verzia
http://monitoringskpos.gku.sk/m

Aktivita staníc
http://skposonlineobchod.gku.sk/Map/SensorMap.aspx