SKPOS®

Slovenská priestorová
observačná služba

Monitoring kvality

GKÚ Bratislava sa zaväzuje poskytovať plynulú a bezchybnú prevádzku služby SKPOS, a zároveň zabezpečovať vysokú kvalitu poskytovaných údajov pre používateľov využívajúcich zariadenia GNSS na prácu v záväzných národných geodetických referenčných systémov ETRS89 a S-JTSK (v realizácii JTSK03). Aj preto sa vykonáva nepretržitý a nezávislý monitoring služby SKPOS v troch úrovniach:

Monitoring služby v reálnom čase

Riadiaci softvér služby SKPOS (Trimble Pivot Platform) zabezpečuje v reálnom čase nepretržité sledovanie integrity siete a monitoring jednotlivých parametrov, ako napr.:

Monitoring sieťového riešenie a ionosférický model I95

Monitoring kvality sieťového riešenia

Je zabezpečený, pomocou na GKÚ Bratislava vytvorenej aplikácie. Monitorovanie sieťového riešenia je založené na virtuálnom princípe a využíva open source program RTKNAVI, ktorý je súčasťou softvérového balíčka RTKLIB. Ten spracováva základnice tvorené vygenerovanou virtuálnou referenčnou stanicou (VRS) z SKPOS (reprezentuje meranie virtuálnej monitorovacej stanice v teréne) a zvolenou, spravidla najbližšou, skutočnou referenčnou stanicou SKPOS. Kritériami posudzovania kvality sieťového riešenia sú odchýlky získané zo súradnicových rozdielov medzi vypočítanými a známymi polohami použitých permanentných staníc SKPOS.

Monitoring kvality sieťového riešenia

Monitoring kvality sieťového riešenia | desktopová verzia
http://monitoringskpos.gku.sk

Monitoring kvality sieťového riešenia | mobilná verzia
http://monitoringskpos.gku.sk/m

Aktivita staníc
http://skposonlineobchod.gku.sk/Map/SensorMap.aspx


Kontinuálny monitoring kvality údajov z referenčných staníc

Okrem monitoringu služby v reálnom čase sa od roku 2018 vykonáva aj kontinuálna plne automatizovaná kontrola kvality údajov jednotlivých referenčných staníc. Princíp spočíva v každodennom spracovaní a analýze denných RINEX v3 súborov obsahujúcich observačné údaje zo staníc. Denné RINEX súbory sú analyzované open source nástrojom G-Nut/Anubis (Geodetické observatórium Pecný, ČR) za účelom získania údajov o kvalite observácií, z ktorých je možné monitorovať aktuálny stav staníc a odhaľovať potenciálne vzniknuté HW/SW problémy jednotlivých zariadení. Skontrolované RINEX súbory následne vstupujú do spracovania sieťových riešení SKPOS v špeciálnom vedeckom softvéri Bernese 5.2, za účelom výpočtu kvalitných a presných súradníc referenčných staníc v systéme ITRS, resp. ETRS89. Výsledky zo spracovania a analýzy RINEX súborov sú postupne ukladané a vizualizované prostredníctvom webovej aplikácie SKPOS Quality Control v3, vyvíjanej od roku 2018 na GKÚ Bratislava. Aplikácia monitoruje a zobrazuje nasledujúce údaje:

Observácie (RINEX): SKPOS Quality Control Výsledné riešenia (SINEX): SKPOS Quality Control

Na základe sledovania časových radov súradníc je možné interpretovať chod, resp. správanie sa stanice, a v prípade pevného spojenia antén s podložím získavať aj cenné informácie o geokinematike regiónu, v ktorom sa nachádzajú. Posledne prezentované závery a výsledky z analýz časových radov staníc SKPOS konštatovali, že umiestnenie a stabilizácia staníc sú zvolené správne a napriek niekoľkým odhaleným zisteniam týkajúcich sa skokového, alebo anomálneho správania sa niektorých staníc (pozn. hodnoty na úrovni milimetrov), sú ich stabilizácie plne vyhovujúce primárnemu účelu služby, ktorou je zabezpečovanie referenčného rámca pre vybrané geodetické činnosti a pre práce v katastri nehnuteľnosti. Sledovaním parametrov kvality je naopak možné odhaľovať, resp. predikovať potenciálne problémy na staniciach, spôsobené prípadnou chybou hardvéru, resp. softvéru a následne okamžite vykonávať adekvátne opatrenia na ich odstránenie.