SKPOS®

Slovenská priestorová
observačná služba

Otázky a odpovede

V rámci dotazníka, ktorý bol distribuovaný používateľom v priebehu roka 2014 sme prijali celkovo 109 pripomienok a návrhov na zlepšenie činnosti SKPOS®, no veľa z nich sú spôsobené nedostatočnou informovanosťou používateľov. Prehľad pripomienok je uvedený nižšie aj s odpoveďami za správcu.


Pripomienka č.1: Slabé pokrytie internetu + preťažená sieť (23 používateľov)

Najviac problémov majú používatelia s internetovým pripojením a to hlavne v oblastiach: Žilinského kraja, Medzilaborce, Štúrovo, Svrčinovec, Nové Zámky, Kráľovský Chlmec, Svidník, Záhorie, Malé Leváre, Gajary, Devín a všetky pohraničné oblasti.Veľa používateľov prisudzuje problém s pripojením na slabé pokrytie stanicami, zlé prepojenie so susednými štátmi a pod. Navrhujú aby sme osadili do týchto oblasti zosilňovače alebo, aby sme zlepšili pokrytie v lesných oblastiach. Jeden používateľ sa ohradil, že existujú lokality kde nie je kvalitný tel. signál, takže meranie pomocou SKPOS® ako to prikazuje zákon nie je možné.

Odpoveď:
Problém so slabým pokrytím internetom je problémom mobilného operátora, cez ktorý používateľ pristupuje k NTRIP casteru SKPOS®. V takýchto prípadoch môže pomôcť mať SIM karty aj iných mobilných operátorov, ktorí môžu mať v problematickom mieste lepší signál alebo vykonať meranie napr. metódou postprocessing kinematics alebo fast static a meračku spracovať dodatočne postprocesingovým softvérom.


Pripomienka č.2. Oznamovať výpadky prostredníctvom SMS alebo mailom (18 používateľov)

+ oznamovať, kedy bola služba znovu spustená po výpadku
+ oznamovať informácie o zvýšenej aktivite ionosféry

Odpoveď: Od februára 2015 máme vytvorenú aplikáciu na hromadné posielanie informácie o plánovaných prípadne iných výpadkoch služby formou e-mailu. V pláne máme vytvorenie aj posielania informácii formou SMS správ, ktoré však aktuálne k dispozícii nie je. Plánované a iné oznamy budú umiestňované aj na webovej stránke služby www.skpos.gku.sk


Pripomienka č.3: Konštatovanie spokojnosti so službou (18 používateľov)

Odpoveď: Veľmi si ceníme všetky pozitívne reakcie na chod a prevádzku služby.


Pripomienka č.4: Problémy so zvýšenou aktivitou ionosféry (6 používateľov)

Používatelia sa sťažujú na výpadky a nemožnosť dosiahnuť fixné riešenie okolo obeda.Predpovedať ionosféru dlhšie obdobie dopredu, nie len hodinu.

Odpoveď: V tomto smere sme plne odkázaní na možnosti riadiaceho softvéru služby, ktorý predpovedá stav ionosféry iba hodinu dopredu. Je to aj v dôsledku, že dlhodobejšie predpovedanie by nemuselo byť presné. Určite odporúčame sledovať stav ionosféry v predchádzajúcich dňoch a dá sa predpokladať, že rovnaké hodnoty budú aj v ďalších. Je potrebné ale povedať, že vplyv ionosféry je podstatne redukovaný poskytovaním sieťového riešenia a nie „single station“ riešenia. Pre ešte väčšiu redukciu odporúčame využívať aj vysielané RTCM3.1 správy (č.1030 a 1031) viď. http://www.gku.sk/docs/referaty/2012/Droscak_ionosfera_skusenosti_Brno2012.pdf.


Pripomienka č.5: Znížiť výpadky počas dňa a klásť dôraz na vysokú stabilitu (6 používateľov)

Odpoveď: Nevieme o žiadnych významných výpadkoch služby počas dňa. Predpokladáme, že táto pripomienka je mylne interpretovaná a je myslený s problém s vykonávaním merania počas dňa, ktoré môže byť spôsobené slabým signálom, alebo zvýšenou aktivitou ionosféry, alebo preťaženým internetom a nie výpadkami služby.


Pripomienka č.6: iScope neobmedzovať zobrazenie meraní len na posledných 30 dní (4 používatelia)

Odpoveď: Obmedzenie v iScope je výrobcom nastavené, nakoľko nie je v silách výrobcu ani správcu kapacitne zabezpečiť zobrazovanie takého veľkého množstva údajov, ktoré by malo byť dostupné, keby bol interval zobrazenia väčší ako 30 dní.


Pripomienka č.7: Zriadiť personálny support (podporu) na riešenie problémov (3 používatelia)

Odpoveď: Sme zamestnanci verejnej služby a support robíme najlepšie ako vieme v rámci nášho pracovného času a častokrát aj mimo neho. Kontakty na nás nájdete na webovej stránke služby v sekcii kontakty.


Pripomienka č.8: Vytvoriť dokumentáciu o službe (3 používatelia)

Vypracovanie podrobných manuálov a informácii o službe, väčšia informovanosť používateľov o technických podrobnostiach služby. Informácie o nastaveniach v prístrojoch, dostupnosti družíc, ionosféry, internetových operátoroch.

Odpoveď: Na webovej stránke služby www.skpos.gku.sk nájdete množstvo užitočných a aktuálnych informácii o službe, jednoduchý letáčik o službe a linky na užitočné informácie. Prezentácie a príspevky týkajúce sa služby nájdete aj v sekcii referáty na webovej stránku GKÚ Bratislava (http://www.gku.sk/referaty)


Pripomienka č.9: Vrátiť možnosť sledovania využitia služby post-processing (2 používatelia)

Odpoveď: Sledovanie sťahovania údajov pre post-proscessing z online obchodu je funkčné a dostupné po prihlásení sa do účtu.


Pripomienka č.10: Zmeniť podkladovú mapu pri službe iScope (2 používatelia)

Okrem OpenStreetMapy zobrazovať aj ortofotomapu a katastrálnu mapu.

Odpoveď: Zobrazovanie inej podkladovej mapy je naplánované do budúcna.


Pripomienka č.11: Znížiť poplatky za službu (2 používatelia)

Odpoveď: Myslíme si, že poplatok 50€/rok z a prístup k službe je skutočne nízky, hlavne keď porovnáme ceny z okolitými krajinami poskytujúcimi rovnaké služby.


Pripomienka č.12: Nedrží fixacia v blízkosti budov, stromov , el. vedení. (2 používatelia)

Výsledky merania pri križovaniach 400kV a 220kv vedeniach sú niekedy nedôveryhodné - hlavne výšky. Meriame priamo v stožiaroch, ktoré majú kovovú konštrukciu, výsledky sú niekedy zlé aj polohovo aj výškovo.

Odpoveď: Praktické používanie služby a voľba spôsobu a metodiky merania je plne v kompetencii merača. Ten sa musí rozhodnúť ako bude postupovať pri vykonávaní merania a ako zabezpečí kvalitný výsledok, nie správca služby. Merač je zodpovedný za kvalitu.


Pripomienka č.13: Zhustiť sieť referenčných staníc (1 používateľ)

Odpoveď: Dovolíme si tvrdiť, že široko ďaleko nemá nikto takú hustú sieť permanentných staníc ako SKPOS®, preto nepokladáme túto pripomienku za opodstatnenú.


Pripomienka č.14: Chybné generovanie a nepoužiteľné VRS RINEXy (1 používateľ)

Odpoveď: Niekedy sa to môže stať. Problém je zrejme v module ktorý údaje generuje. V podozrivých prípadoch nás prosím kontaktujte a problém skúsime identifikovať a vyriešiť.


Pripomienka č.15: Zriadiť post-processnú výpočtovú službu (1 používateľ)

- výpočet súradníc po odoslaní nameraných dát

Odpoveď: Takúto službu máme záujem zriadiť a intenzívne na tejto úlohe pracujeme.


Pripomienka č.16: Možnosť demo účtu na jeden deň, príp. týždeň (1 používateľ)

Odpoveď: Pre takéto prípady odporúčame obstaranie prístupu na 1 mesiac za 19€. Ak kupujete prijímač od autorizovaných predajcov s ktorými máme podpísané dohody, tí majú k dispozícii takýto „demo účet“ a vedia Vám tak službu v prijímači nastaviť a vyskúšať.


Pripomienka č.17: Upraviť webstránku pre lepšiu dostupnosť pri novších verziách prehliadača (1 používateľ)

Odpoveď: Pravidelne sa snažíme aktualizovať používaný riadiaci softvér, ktorý by mal aj túto problematiku pokrývať. V prípade problémov nás prosím kontaktujte.


Pripomienka č.18: Zlepšiť komunikáciu s predajcami GNSS techniky (1 používateľ)

Vznikajú nezrovnalosti napr. pri prechode na JTSK03 a JTSK

Odpoveď: Problematika JTSK-JTSK03 je vyriešená z pohľadu GKÚ Bratislava zverejnením technickej správy popisujúcej tento vzťah. Správu nájdete tu http://www.geoportal.sk/files/gz/etrs89_s-jtsk_tech_sprava_2014_ver2_0.pdf


Pripomienka č.19: Splatnosť faktúry na predĺženie služby (1 používateľ)

Pri faktúre za predĺženie služby SKPOS® odporúčame uviesť splatnosť faktúry týždeň pred ukončením služby, aby neprišlo k zrušeniu služby vplyvom oneskorenej platby.

Odpoveď: Mesiac pred ukončením vášho prístupu posiela softvér automatický mail s výzvou na potvrdenie pokračovania na základe čoho sa vystavuje faktúra. Treba len pravidelne sledovať maili a poštu.


Pripomienky č.20: Slabé informácie o presnosti (1 používateľ)

Dosť slabé ohľadom rozboru presnosti (je problém sa vôbec k niečomu dopátrať), garantuje sa 2 cm ale ak mám správnu vedomosť, podľa monitoringu je to priemer z celého dňa, ale v konkrétnych hodinách to vyskočí aj na 7cm.

Odpoveď: Služba SKPOS_cm na základe skúseností a monitoringu pracuje s centimetrovou presnosťou pri horizontálnych súradniciach, ale všetko závisí od podmienok a spôsobu vykonaného merania. Neustále opakujeme, že pre dosiahnutie cm presnosti je nutné merania kontrolovať t.j. vykonávať kontrolné opakované merania (inou formou sa presnosť overiť nedá) a v žiadnom prípade sa nespoliehať na presnosť (stredné chyby) ukázanú na displeji prijímača. Samozrejme, predpokladáme, že merač dosiahol tzv. fix, má dostatočný počet družíc, nízky PDOP, nie je v zákryte, nie je na bode 1sekundu, ale dostatočný počet epôch atď. Suma sumárum, presnosť je vždy na meračovi, ktorý musí zvoliť taký spôsob merania a kontroly, aby vedel výsledok garantovať. Platí tú staré známe geodetické heslo „jedno meranie = žiadne meranie“.


Pripomienka č.21: Je možné sa pripojiť na SKPOS® pomocou zahraničného operátora? (1 používateľ)

Otázka: Či sa viem napojiť cez Maďarského tel. operátora na SKPOS® za hranicou 30km pod hraničným prechodom Milhosť.

Odpoveď: Na službu sa môžete pripojiť bez problémov aj cez zahraničného operátora. Na druhej strane prípadné použitie služby mimo SR nie je garantované ani po kvalitatívnej ani po technickej stránke a vyslovene sa neodporúča. V riadiacom softvéry služby je zadaná hranica územia SR a za hranicou v prípade úspešného pripojenia sa na službu nie je garantované, aké korekcie a tým pádom aj výsledok dostanete. V týchto prípadoch odporúčame jednoznačne osloviť partnerskú polohovú službu z územia daného štátu a vykonať meranie cez nich. Kontakty na partnerské polohové služby nájdete v sekcii užitočné linky.


Pripomienka č.22. Nepresné merania (1 používateľ)

Stáva sa nám, že pri meraní je niekedy uletený bod (rádovo do 1 m polohovo a 0,5 m výškovo). Je to ťažko mieste posúditeľné, lebo nejde o väčšiu vzdialenosť a nevykazuje to hrubú chybu. Parametre pri meraní sú v tolerancii.

Odpoveď: Pozri pripomienku č.20.


Pripomienka č.23. Monitoring meraní prehľadnejší, podrobnejší, zadarmo a nie len pre katastre (1 používateľ)

Odpoveď: Na tento účel bola zriadená služba iScope, ktorá je dostupná každému používateľovi po prihlásení sa do svojho konta.