SKPOS®

Slovenská priestorová
observačná služba

Koncept najbližšej referenčnej stanice

Slovenská priestorová observačná služba od svojho spustenia do roku 2024 poskytovala služby výhradne metódou sieťového RTK v koncepte virtuálne referenčnej stanice (VRS). Tento koncept kompenzuje nedostatok klasickej RTK metódy, kde presnosť klesá s narastajúcou sa vzdialenosťou od referenčnej stanice. V čase uvedenia služby do prevádzky tvorilo infraštruktúru SKPOS iba 21 referenčných staníc, ktoré prijímali údaje z družicových systémov GPS a GLONASS, preto bolo vhodným rozhodnutím poskytovať služby iba v koncepte VRS.
S pribúdajúcim počtom referenčných staníc a príchodom družicových systémov Galileo a BeiDou začalo byť generovanie sieťového riešenia v koncepte VRS čoraz náročnejšie a nie je možné generovať sieťové riešenie zo všetkých prijímaných družíc. Preto môže byť v súčasnosti vhodnejšie v blízkosti referenčných staníc využívať údaje priamo z referenčnej stanice s plným počtom družíc.

Koncept najbližšej referenčnej stanice je založený na automatickom výbere najbližšej referenčnej stanice podľa polohy pohybujúceho sa rovera. Rover posiela svoju približnú polohu vo forme NMEA GGA správy do riadiaceho centra SKPOS prostredníctvom internetu rovnako ako pri koncepte VRS. Softvér v riadiacom centre SKPOS automaticky na základe tejto polohy identifikuje najbližšiu referenčnú stanicu SKPOS a odosiela korekcie priamo z tejto stanice späť do rovera v štandarde RTCM 3.4 MSM7. Služba je dostupná cez mountpoint SKPOS_CM_NS_34_MSM7, pričom nevyužíva sieťové riešenie a nedochádza ku generovaniu virtuálnej referenčnej stanice, ale korekcie sa odosielajú priamo z najbližšej referenčnej stanice. Vzhľadom na rozdielne rozloženie hmôt v atmosfére a odlišné podmienky medzi miestom referenčného a pohybujúceho sa prijímača, je metóda spoľahlivá maximálne do vzdialenosti 20 km od referenčnej stanice.


Výhody konceptu najbližšej referenčnej stanice:

Nevýhody konceptu najbližšej referenčnej stanice:


Kedy je vhodné využiť koncept najbližšej referenčnej stanice?

Ak meriam maximálne 20 km od referenčnej stanice a mám prístrojové vybavenie využívajúce všetky GNSS, alebo ak meriam v ťažkých podmienkach (napr. mám významne zakrytý horizont) a chcem využiť čo najväčší počet družíc.

Nahradí koncept najbližšej referenčnej stanice pôvodné sieťové riešenie?

Nie. Koncept najbližšej referenčnej stanice slúži ako doplnok k sieťovému riešeniu, keď potrebujeme dosiahnúť väčší počet družíc.

Čo ak budem merať vo väčšej vzdialenosti ako 20 km od referenčnej stanice?

Pre odlišné podmienky v mieste merania a na referenčnej stanici nemusia byť výsledky dostatočne presné a spoľahlivé, preto meranie vo vzdialenosti väčšej ako 20 km neodporúčame.

Ako zistím, či sa nachádzam do vzdialenosti 20 km od referenčnej stanice?

Pred meraním je potrebné si overiť vzdialenosť záujmovej lokality od referenčnej stanice v mapke nižšie alebo určiť vzdialenosť na základe zverejnených súradníc referenčných staníc.

Ako sa pripojím na koncept najbližšej referenčnej stanice?

V nastavení rovera je nutné zvoliť mountpoint SKPOS_CM_NS_34_MSM7. Ďalej pre prijímače značky Trimble zvoliť formát vysielania "Multi station (RTCM)" a v prijímačoch značky Leica zvoliť Príjem RTK korekcií zo siete "najbližšia". Pre iné značky prijímačov je potrebné nastavenie po zvolení mountpointu SKPOS_CM_NS_34_MSM7 skonzultovať s predajcom zariadenia. Zvyšné nastavenia sú rovnaké ako pri ostatných službách SKPOS.

Je potrebné zakúpiť špeciálny kontrakt?

Nie. Koncept najbližšej referenčnej stanice je dostupný pre všetkých s platným kontraktom SKPOS_cm.

Test konceptu najbližšej referenčnej stanice

Test bol zameraný na porovnanie kvalitatívnych parametrov merania doposiaľ používaného konceptu VRS s konceptom najbližšej referenčnej stanice. Meranie bolo vykonané na bodoch triedy C Štátnej priestorovej siete (ŠPS) v rôznych častiach Slovenska. Predpokladom testu konceptu najbližšej referenčnej stanice bolo, že s narastajúcou sa vzdialenosťou od referenčnej stanice bude pri koncepte najbližšej referenčnej stanice klesať presnosť merania. Testovacie merania boli vykonane v šiestich lokalitách na 33 bodoch ŠPS a boli situované hlavne v oblastiach s najväčšou vzdialenosťou od referenčných staníc.

Porovnanie počtu družíc počas 24-hodinového merania v lokalite so zákrytom horizontu
Vzdialenosť lokalít od referenčných staníc. Modrou farbou sú znázornené lokality, kde prebehlo testovanie.

Na každom bode ŠPS boli vykonané 2 merania v koncepte VRS a 2 merania v koncepte najbližšej referenčnej stanice. V oboch prípadoch sa prijímali korekcie vo formáte RTCM 3.2 MSM 5, ktoré obsahovali družicové systémy GPS, GLONASS, Galileo a BeiDou. Meranie bolo vykonávané za ideálnych, ale aj za veľmi náročných podmienok (zákryty spôsobené vyššou vegetáciou). Porovnanie výsledkov všetkých vykonaných testovacích meraní získaných s využitím konceptu VRS a konceptu najbližšej referenčnej stanice sa nachádza v tabuľke nižšie.

Koncept Virtuálna
referenčná stanica
Koncept Najbližšia
referenčná stanica
Inicializačný čas 12 s 11 s
Počet družíc 19 23
PDOP 1.3 1.2
Horizontálna odchýlka 18 mm 21 mm
Vertikálna odchýlka 24 mm 29 mm
Max. horizontálna odchýlka 70 mm 110 mm
Max. vertikálna odchýlka 85 mm 166 mm
Pozn.: Test prebiehal aj za veľmi náročných podmienok (zákryty spôsobené vegetáciou)

Testovanie preukázalo priemerné zvýšenie o 4 družice, zníženie inicializačného času o 1 sekundu a zníženie hodnoty PDOP o hodnotu 0.1. Ak je meranie vykonané vo vzdialenosti menšej ako 20 km od najbližšej referenčnej stanice, výsledky sú prakticky identické s výsledkami dosiahnutými s využitím konceptu VRS. Pri väčšej vzdialenosti ako 20 km dosahujú výsledky pri použití konceptu najbližšej referenčnej stanice v priemere uspokojivé hodnoty, avšak vo väčšej miere sa v nich vyskytujú odľahlé hodnoty. Z vykonaného testovania preto vyplýva, že koncept najbližšej referenčnej stanice je vhodné používať ako doplnok k používanému konceptu VRS pre merania, ktoré sa nachádzajú do 20 km od referenčnej stanice. Meraním v koncepte najbližšej referenčnej stanice získame viac družíc a preto môže byť výhodné využívať tento koncept práve na merania v ťažších podmienkach, s výrazným zákrytom horizontu.


Viac informácií o koncepte najbližšej referenčnej stanice sa môžete dočítať:

Mapa lokalít vzdialených do 20 km od referenčných staníc